Šestileté studium

Obor studia 79-41-K/61 Gymnázium

Naše gymnázium nabízí studium ve dvou vzdělávacích programech – šestileté a čtyřleté studium. Školní vzdělávací program je zpracován podle RVP ZV (nižší stupeň šestiletého gymnázia) a podle RVP G (vyšší stupeň šestiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté) a vyhovuje všem jejich požadavkům.

Do šestiletého studia nastupují žáci po 7. třídě základní školy, 8. a 9. ročník ZŠ tak absolvují na tzv. nižším gymnáziu.

 

Po druhém roce studia dostávají na vysvědčení doložku o ukončení povinné školní docházky. V prvním a třetím ročníku studia mají studenti možnost zúčastnit se lyžařského kurzu, v pátém ročníku je nabízen turistický kurz, který dle možností probíhá i v zahraničí. Od prvního ročníku probíhá výuka dvou cizích jazyků. Jedním z nich je angličtina, druhý si studenti mohou zvolit dle aktuální nabídky (němčina, španělština, francouzština). Studenti také mohou využít nabídky týdenního výměnného pobytu na našem partnerském gymnáziu na severu Německa, kam také mohou odjet na dvouměsíční stáž s ubytováním v německé rodině. Pravidelně jsou organizovány exkurze i do jiných zemí, např. Španělsko, Itálie atd.

Výchovné a vzdělávací strategie představují společné postupy, metody a formy práce, příležitosti a aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Strategie formulované na úrovni školy jsou uplatňovány všemi vyučujícími, jsou formulovány k jednotlivým klíčovým kompetencím a jsou v rámci vzdělávacího procesu doplněny výchovnými a vzdělávacími strategiemi vymezenými u jednotlivých předmětů.

 

Ve výuce jsou vhodně zastoupeny téměř všechny metody výuky, klasické i moderní:

  • frontální výklad
  • výuka s podporou didaktické techniky
  • skupinové vyučování
  • kooperativní výuka
  • samostatné a týmové projekty
  • prezentace a obhajoba výsledků
  • praktická výuka

 

 Začleňování probíhá s ohledem na obsah učiva, věk žáků, technické možnosti školy a způsob realizace výuky.

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ:00601403
RED IZO: 600016251
Datová schránka: z64jrq3
Email:
Elektronická podatelna:

Sledujte nás

Image

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
www.msk.cz

Image

Hledat