O škole

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace

Úvodní slova velkého pedagoga J. A. Komenského v mnohém charakterizují naše gymnázium a to, čím je pověstné – dobré uplatnění absolventů v nejrozmanitějších oborech lidské činnosti po celé naší republice i v zahraničí. Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí bylo založeno roku 1954, a to zejména s cílem umožnit vyšší středoškolské studium žákům ze vzdálenějších míst. Během své více než padesátileté existence gymnázium několikrát změnilo své sídlo, ale od roku 1982 trvale působí v budově na náměstí T. G. Masaryka. V roce 1993 byl zřízen vedle tradičního čtyřletého také cyklus šestiletý.

Charakteristika školy

Gymnázium ve Frýdlantě nad Ostravicí je od 1. 10. 1991 právním subjektem. Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje. Hlavním cílem organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů – poskytovat střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Škola má všeobecné zaměření pouze s denní formou studia a nabízí svým uchazečům studijní cyklus čtyřletý i šestiletý.

Obory studia:

Kód oboru
79-41-K/41 Gymnázium

Kód oboru
79-41-K/61 Gymnázium

Délka studia
4 roky

Délka studia
6 let

Ukončení studia
maturitní zkouška

Ukončení studia
maturitní zkouška

Zaměření: všeobecné , Studijní forma: denní forma vzdělávání, Kapacita školy: 360 žáků

Podmínky školy

Školní budova je prostorná, všechny vzdělávací obory mají svoje specializované učebny, nově byla vybudována přírodovědná laboratoř.  Součástí vybavení školy je počítačová učebna připojená k internetu.

K výuce tělesné výchovy slouží sportovní areál a nová, moderně vybavená tělocvična, otevřená na podzim r. 2015. Žáci mají možnost bezplatně využívat školní knihovnu s obsáhlým knižním inventářem, k dispozici je jim také kopírka. Celá budova školy je vybavena moderním nábytkem, splňujícím současné hygienické normy.

Žáci se mohou stravovat ve školní restauraci provozované firmou SCOLAREST, spol. s r. o., v době polední přestávky zde mohou obědvat a v průběhu dne mají možnost si tamtéž zakoupit svačinu.

Profil absolventa

Žák Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí je připravován především pro studium na vysokých školách všech směrů. Absolvent však díky svému obecnému vzdělanostnímu základu může nalézt i okamžité uplatnění na trhu práce jako značně univerzální a adaptabilní pracovní síla, která se flexibilně přizpůsobuje nově vznikajícím a měnícím se požadavkům na trhu práce.

Prohloubená jazyková příprava je ideální pro případné uplatnění v zahraničí. Naším cílem je, aby žák byl vnitřně motivovaný ke vzdělávání a otevřený novým myšlenkám, aby uměl propojovat získané vědomosti a dovednosti a snažil se dosahovat co nejlepších výsledků, aby používal moderní informační technologie k učení a sebevzdělávání, zároveň aby myslel tvořivě a samostatně a neustále analyzoval své schopnosti a možnosti.

Jako spolupracovník by pak absolvent našeho gymnázia měl být v prvé řadě zodpovědný, tolerantní a vstřícný, schopný vidět problémy a řešit je, vyjádřit vlastní názor a obhájit jej, spolupracovat v týmu a prezentovat výsledky skupinové práce.

Jako občan by měl absolvent našeho gymnázia být schopný vnímat rozdílné názory a kultury a porozumět jim, nebýt lhostejný ke svému okolí a jednat tak, aby neohrožoval a nepoškozoval životní prostředí.

Chcete více infomací o naší škole? Kontaktujte nás!

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ:00601403
RED IZO: 600016251
Datová schránka: z64jrq3
Email:
Elektronická podatelna:

Sledujte nás

Image

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
www.msk.cz

Image

Hledat