Přijímací řízení

Přijímací řízení krok za krokem

Zde naleznete všechny potřebné informace, jak projít přijímacím řízením.

PŘIHLÁŠKY

Pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč přihlášku nejpozději 1. března 2023.
 
Přihláška se podává na speciálním tiskopisu (formuláři). Formuláře jsou k dispozici na ZŠ nebo zde.
 
Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat 2 přihlášky na různé SŠ, pořadí škol na obou tiskopisech musí být stejné. Uveďte všechny požadované údaje, nevyplňujte datum školní přijímací zkoušky (naše škola vlastní přijímací zkoušku nemá). Nezapomeňte na podpis – přihlášku podepisuje uchazeč i jeho zákonný zástupce. 
 
Přihlášku doručte na střední školu osobně, nebo ji případně zašlete poštou (doporučeně).
 
Přílohy k přihlášce: 
  •  doporučení PPP v případě upravených podmínek, 
  •  doklady úspěchů v soutěžích a olympiádách.
 
Termíny jednotných přijímacích zkoušek 2023
 
Čtyřleté studium:
1. termín: 13. dubna 2023
2. termín: 14. dubna 2023
 
Šestileté studium:
1. termín: 17. dubna 2023
2. termín: 18. dubna 2023
 
Náhradní termíny pro všechny obory:
1. termín: 10. květen 2023
2. termín: 11. květen 2023
 
V přijímacím řízení se zohledňuje pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Tedy pokud v prvním termínu bude mít žák lepší výsledek z matematiky a v druhém termínu z českého jazyka, započítá se mu bodový výsledek z matematiky 1. termínu a českého jazyka 2. termínu. Z tohoto důvodu doporučujeme opravdu podat dvě přihlášky – nepřipravíte tak své dítě o možnost při druhém pokusu dosáhnout lepších výsledků.
 
Do konce března obdržíte pozvánku k přijímací zkoušce. Škola, kterou uvedete na přihlášce na prvním místě, vás pozve k prvnímu termínu, škola z druhého místa k termínu druhému. Pozvánku zasíláme jako doporučenou zásilku, nebo datovou schránkou (i když jste vlastnictví datové schránky neuvedli).
 
Ve školním roce 2023-2024 budeme přijímat 30 uchazečů do čtyřletého a 30 uchazečů do šestiletého studia.
 
 
VÝSLEDKY
 
Výsledky tzv. jednotné zkoušky (testy z ČJ a M) zpřístupní školám společnost CERMAT koncem dubna.* Ředitelka gymnázia do 2 pracovních dnů po tomto zpřístupnění výsledků zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům vystaví rozhodnutí o nepřijetí. Před zveřejněním výsledků přijímacího řízení budou mít ještě všichni uchazeči a jejich zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
 
  •  PŘIJETÍ – má-li žák zájem nastoupit na naši školu, odevzdá do 10 pracovních dnů zápisový lístek.
Zápisový lístek je tiskopis, kterým přijatý uchazeč sděluje škole, kterou si vybral k dalšímu studiu, že na ni nastoupí. Zápisové lístky vydává základní škola. Pokud uchazeč nestuduje na základní škole, vydá mu zápisový lístek krajský úřad.
 
Zápisový lístek můžete uplatnit jen jednou; pouze v případě, že uchazeč bude přijat na základě odvolání na druhou školu a tuto školu preferuje, může požádat o vrácení zápisového lístku ze školy, kam byl přijat původně.
 
Rozhodnutí o přijetí se oznamuje pouze zveřejněním na webu a na budově školy. Písemně se toto rozhodnutí nezasílá, lze si je však vyzvednout v budově školy* a vyzvednutí rozhodnutí spojit s odevzdáním zápisového lístku.
 
  •  NEPŘIJETÍ z důvodu pořadí uchazečů – zde je třeba do tří dnů podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí – vzor zde.
Rozhodnutí o nepřijetí si mohou zákonní zástupci vyzvednout osobně na sekretaritátu školy*. Vyzvednutí rozhodnutí lze spojit s podáním odvolání. Nevyzvednutá rozhodnutí budou rozeslána poštou. Rozhodnutí se na poště ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.
 
  •  PŘIJETÍ AUTOREMEDUROU
V případě, že do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení nejsou třídy naplněny, provede ředitelka gymnázia autoremeduru (opravu rozhodnutí) a přijme další uchazeče podle pořadí zveřejněného seznamu. Autoremeduru může ředitelka uplatnit pouze v případě, že uchazeč podal odvolání proti rozhodnutí. Podmínkou pro to, aby bylo možné odvolání vyhovět, je, že toto odvolání musí být podáno v zákonem stanovené lhůtě – tzn. ve lhůtě 3 pracovních dní od doručení rozhodnutí.
  
* Termíny budou konkretizovány.
 
VE ZKRATCE
   

Jak postupovat v případě, že ... 
 
... uchazeč je přijat na obě školy 
 
Výborně. Je potřeba učinit definitivní rozhodnutí, na kterou školu uchazeč nastoupí, a této škole nejpozději do 10 pracovních dní od vydání rozhodnutí doručit zápisový lístek. Škole, kterou nevyberete, to prosím sdělte e-mailem. 
 
... uchazeč je přijat na jednu školu a rád by na ní studoval 
 
Gratulujeme. Nezapomeňte rychle doručit zápisový lístek. Musíte tak učinit nejpozději do 10 pracovních dní od oznámení výsledků. 
 
... uchazeč je přijat na jednu školu, ale raději by studoval na té druhé 
 
Do školy, na kterou jste přijati, doručte zápisový lístek. Pokud existuje šance na přijetí na druhou školu, podejte tam odvolání. Pokud bude odvolání vyhověno, provedete zpětvzetí zápisového lístku z první školy a přenesete ho do druhé. 
 
... uchazeč není přijat ani na jednu školu 
 
Zvažte možnost podání odvolání. Uchazeči z 9. tříd by pak měli na webových stránkách kraje sledovat, které školy vyhlásí druhé kolo přijímacího řízení, a do některého z těchto přijímacích řízení se přihlásit.
 

Rychlý kontakt

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ:00601403
RED IZO: 600016251
 
 
Datová schránka: z64jrq3
Elektronická podatelna: GFRY@po-msk.cz

Zřizovatel školy

Moravskoslezsky kraj logo

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
www.msk.cz

prispevkova_organizace_msk

Hledat